Vedlikehold av kuleventilen

2022-02-24

Kuleventilenhar lang levetid og vedlikeholdsfri periode vil avhenge av følgende faktorer: normale arbeidsforhold, opprettholdelse av et harmonisk temperatur/trykk-forhold og rimelige korrosjonsdata

Nårkuleventilener lukket, er det fortsatt trykksatt væske inne i ventilhuset

Før vedlikehold: slipp rørledningens trykk og hold ventilen i åpen posisjon; Koble fra strøm- eller luftkilden; Koble aktuatoren fra braketten

Kuleventilener nødvendig for å finne ut at trykket i oppstrøms og nedstrøms rørledninger til kuleventilen har blitt avlastet før demontering og demontering

Under demontering og remontering må det utvises forsiktighet for å forhindre skade på tetningsflaten til deler, spesielt ikke-metalliske deler. Spesialverktøy bør brukes ved uttak av O-ringer

Under monteringen må boltene på flensen strammes symmetrisk, gradvis og jevnt